Škofjeloški grad

Prvotni grad so zgradili freisinški škofje gotovo že kmalu po prejemu loškega ozemlja. V listini iz leta 1202 je naveden kot zelo trden grad. Grad je bil sedež oskrbnika ali glavarja, v njem je stanoval škof, kadar je prišel pogledat svoje gospostvo. Ob potresu leta 1511 je bil grad skoraj povsem porušen, škof Filip pa ga je dal obnoviti.

Na grajskem dvorišču je bil nekdaj mogočen štirikotni stolp, pod katerim so bile nekoč strašne ječe. Stolp je danes porušen, a naj bi v njegovih temeljih še vedno ležalo pet tisoč zlatnikov, ki naj bi jih mestni kaščar ukradel pohlepnemu loškemu gospodarju.  

Škofjeloški grad je imel skozi leta najrazličnejše funkcije: od prvotnega bivališča loškega gospoda, preko urada državnih organov, šole sester Uršulink in bolnišnice, celo do kazensko-poboljševalnega zavoda. Danes je grad namenjen zbirkam Loškega muzeja, kjer si lahko ogledate zgodovinsko, kulturno, umetnostno-zgodovinsko, etnološko in prirodoslovno bogastvo škofjeloškega ozemlja.

V grajskem stolpu, takoj ob vhodu skozi obzidje je prijeten bar z dvoriščem, pod njim pa je tudi lepo urejen grajski vrtiček, mimo katerega lahko pridemo do vzhodnega dela gradu z dvižnim mostom.

Na glavnem grajskem vrtu pa lahko najdemo enega prvih muzejev na prostem v Sloveniji. Njegova največja dragocenost je lesena kajžarska hiša iz 16. stol., katere notranjost je še vedno opremljena na tradicionalni način. Tudi prostori v njej so razporejeni kot nekoč, z glavno sobo ali »hišo«, kamro in črno kuhinjo. Ob hiši se nahaja tudi »garkeljc« oz. ograjen vrt za oskrbo s sadjem in zelenjavo. V njej naj bi nekoč živel slamorezec ali »škopar«, po katerem je Škoparjeva hiša tudi dobila ime. Poleg Škoparjeve hiše lahko v muzeju na prostem med drugim najdete tudi star mlin, toplar in lep paviljon ob vhodu na vrt. Na skrajnem koncu vrta pa se nahaja letno gledališče, ki je v zadnjem času zelo priljubljeno in ob lepem vremenu predstavlja odlično lokacijo za razne prireditve.

The castle of Škofja Loka

 The castle was originally built by the lords of Freising shortly after they acquired the lands of Škofja Loka. In a document from 1202 it is mentioned as a very robust castle. The castle was the seat of the administrator or the governor, and the bishop lived in it when he visited his lands. In the earthquake of 1511, the castle was almost completely destroyed and was rebuilt by order of Bishop Phillip.

 

 In the inner courtyard of the castle once stood a mighty square tower under which was a fearsome dungeon. The tower is now destroyed, but somewhere in its foundations are said to be still hidden the five thousand gold coins stolen by the granary’s steward from the greedy lord of Loka.

 

 Over the centuries, the castle had various functions: First it was the residence of the lord of Loka, then it housed an office of the state authorities, a school of the Ursuline Order, a hospital and even penal institutions. Today, it houses the collections of the Museum of Škofja Loka, where the cultural, artistic, ethnographic and natural history wealth of the lands around Škofja Loka can be seen.

 

 Once you enter through the castle walls, there is a cozy pub in a castle tower with a courtyard and a well-kept garden below, which you can walk past to reach the eastern part of the castle via the drawbridge.

 

 In the main garden of the castle is one of the first open-air museums in Slovenia. Its crown jewel is the 16th century wooden cottage, the interior of which is still furnished in the traditional way. The rooms inside are arranged as they used to be, with the main chamber or »house«, the side chamber and the black kitchen. Next to it is a »garkeljc«, an enclosed garden where vegetables and fruits are grown. A straw cutter, or »škopar«, once lived there, and he gave the cottage its name: Škopar's house. The open-air museum also displays an old mill, a hayrack and a beautiful pavilion at the entrance of the garden. At the other end of the garden is a summer theater, which has become very popular in recent years, as it is an ideal place for performances and events in nice weather.  

 

Burg von Škofja Loka

 Die ursprüngliche Burg wurde von den Freisinger Bischöfen erbaut, wahrscheinlich kurz nachdem sie das Lokaer Gebiet erhalten hatten. In einer Urkunde aus dem Jahr 1202 wird sie als eine sehr solide gebaute Burg erwähnt. Die Burg war der Sitz des Verwalters oder Häuptlings und auch des Bischofs, als er seine Herrschaft besuchte. Im 1511 wurde die Burg beim Erdbeben fast vollständig zerstört. Bischof Philipp ließ sie dann wieder aufbauen.

 

 Im Schlosshof stand einst ein mächtiger vierkantiger Turm, unter dem sich furchteinflößende Verliese befanden. In den Fundamenten des ehemaligen Turms sollen sich immer noch fünftausend Goldmünzen befinden, die angeblich einst ein Verwalter des Getreidespeichers einem gierigen Lokaer Herrn gestohlen hatte.

 

 Die Burg von Škofja Loka diente im Laufe der Jahre verschiedenen Zwecken: von der ursprünglichen Residenz der Herren von Lokaer Gebiet über das Büro der staatlichen Behörden, die Mädchenschule der Ursulinen und das Krankenhaus bis hin zu einer Justizvollzugsanstalt. Heute beherbergt die Burg die Sammlungen des Museums von Škofja Loka. Die Besucher können sich die archäologische, historische, kulturhistorische, künstlerische, volkskundliche und naturwissenschaftliche Ausstellungen ansehen. 

 

 Im Schlossturm, direkt beim Eingang, befindet sich eine gemütliche Bar mit einem Innenhof. Darunter liegt ein wunderschön angelegter Schlossgarten, an dem vorbei man über eine Zugbrücke in den östlichen Teil des Schlosses gelangt.

 

 Inmitten des Burggartens befindet sich eines der ersten Freilichtmuseen Sloweniens. Die wichtigste Sehenswürdigkeit dessen ist ein im 16. Jahrhundert gebautes hölzernes Haus mit traditioneller Inneneinrichtung. Mit einem Hauptraum, der auch als "Haus" bezeichnet wird, einer Kammer und einer schwarzen Küche, sind die Räume wie früher angeordnet. Neben dem Haus gibt es auch einen eingezäunten Garten, genannt auch "Garkeljc", für die Versorgung mit dem Obst und Gemüse. Es heißt, dass in dem Haus einst ein Strohschneider, genannt auch "Škopar" gelebt hat, nach dem das Škopar Haus auch benannt ist. Das Freilichtmuseum umfasst neben dem Haus von Škopar auch eine alte Mühle, eine Doppelharpfe und einen schönen Pavillon am Eingang des Gartens. Am Ende des Gartens befindet sich das Sommertheater, das in letzter Zeit sehr beliebt geworden ist. Bei schönem Wetter ist das ein hervorragender Ort für verschiedene Veranstaltungen.

 

 

5: Škofjeloški grad

 Jurček, Jakec in Janž, trije mestni pobalini, so krenili navkreber, da bi sodnikovo srajco nesli nunam v likanje.

»Zmeden sem,« reče Jurček, »ko torej sodniku nazaj v rotovž prinesemo sveže zlikano srajco …«

»… bo šel sodnik s slikarjem na kosilo v Homanovo hišo,« reče Jakec.

»In slikar bo nato kaščarju obljubil, da bo naslikal kaščo,« reče Janž.

»Aha, in kaščar nam bo končno povedal, kam je njegov stari prapraded zakopal graščakov ukradeni zaklad,« reče Jurček, spet pomirjen.

Ob grajskih vratih srečajo Špelco.

»Poslušaj, Špelca,« reče Jurček.

»Saj ti si bila lansko leto v šoli odlična, kajne?« vpraša Jakec.

Špelca prikima.

»Torej ti je šolmošter povedal, kam je kaščar zakopal zaklad?« vpraša Janž.

Špelca se namršči.

»A ni to samo neka ljudska pripovedka?«

Jurček, Jakec in Janž se pričnejo smejati, češ, ta Špelca pa res ničesar ne ve. Ko ji ponosno povedo, kaj vse so že spravili v pogon, da bi od kaščarja izvedeli, kje je zaklad zakopan, se prične smejati tudi Špelca.

»Počakajte me tukaj,« jim reče, vzame srajco in odhiti v grad.

Kaj kmalu se vrne z navihano iskro v očeh.

»Srajca bo kmalu nared, sestra Jožefina pa pravi, da je njena davna predhodnica, sestra Genovefa, menda ponoči skozi okno videla starega kaščarja, kako je nosil skrinjo gor na grad in jo zakopal nekje na grajskem dvorišču. Točno mesto, kamor je skrinjo zakopal, so skozi leta pozabile, toda približno pa vedo, če bi radi poskusili srečo.«

»Seveda!« rečejo vsi trije v en glas.

Špelca pomaha nunam in nune pobaline oskrbijo z lopatami, grabljami in motikami, in jim odkažejo za en malo večji vrt velik pravokotnik, kjer ocenjujejo, da bi se zaklad najverjetneje lahko skrival.

Fantje, zdaj že povsem blizu zaklada, za delo poprimejo brez pritoževanja in kopljejo, rahljajo in premetavajo vsako ped zemlje vse do poznega popoldneva. Poslednjo zaplato trave napadejo kot trop pravkaršnjih bogatašev, zlata mrzlica jim nudi moči za še zadnji podvig, ko pa tudi tam pod njihovimi lopatami in motikami nič ne zacinglja, se izčrpani zgrudijo po tleh.

K njim se čez travnik prismeji Špelca.

»Srajco sem nesla sodniku, nato sta sodnik in pisatelj Tavčar šla skupaj do slikarja Groharja, ki vam pošilja tole,« in pred njih postavi pladenj s tremi velikimi Homanovimi kremšnitami, »kaščarju pa sem sporočila tudi slikarjevo obljubo, da bo kaščo naslikal, in kaščar mi je priznal, da je njegov stari prapraded zaklad zakopal, njegov stari praded pa ga je nato odkopal in ga zapil. Vam je pa hvaležen in pravi, da imate pri njem v dobrem tri žaklje moke, nune pa tudi pravijo, da se bo z vrta, ki ste ga ravnokar prekopali, vedno našel kakšen priboljšek za vas.«

Jurček, Jakec in Janž, trije mestni pobalini, s polnimi usti kremšnit strmijo na mesto, prelito še z zadnjimi žarki svetlobe, preden bo sonce utonilo za Lubnik. Kdo ve, kaj vse jim roji po glavi.

 

 5: Škofja Loka Castle

 Jurček, Jakec and Janž , three city rascals, set out on foot to take the judge’s shirt to be ironed by the nuns.

“I’m confused,” says Jurček. “So, when we take the freshly ironed shirt back to the judge at the town hall …”

“… the judge will have lunch with the artist at Homan’s house,” says Jakec.

“And the artist will then tell the caretaker that he is going to paint the granary,” says Janž.

“Oh, I see, and the caretaker of the granary will then finally tell us where his great-great-grandfather buried the treasure that was stolen from the lord of the castle,” says Jurček, who has calmed down again.

They meet Liza at the castle gate.

“Listen, Liza,” says Jurček.

“You were the best in your class last year in school, weren’t you?” asks Jakec.

Liza nods.

“So, did the schoolmaster tell you where the caretaker of the granary buried the treasure?” asks Janž.

Liza frowns.

“Isn’t that just an old wives’ tale?”

Jurček, Jakec and Janž start laughing because Liza is so clueless. As they proudly tell her what they have set in motion to find out where the treasure is buried, Liza starts laughing too.

“Wait here,” she says, taking the shirt and hurrying into the castle.

Soon she returns with a cheeky twinkle in her eye.

“The shirt will soon be ready and the Mother Superior Josephine told us that one night long ago her predecessor was looking through the window when she saw the old caretaker of the granary carrying a chest with gold up the castle hill. He then buried it somewhere in the castle garden but the exact spot where he buried it has been forgotten over the years, but they know the approximate location if you want to try your luck.”

“Of course we do!” they all say at once.

Liza waves to the nuns and the sisters equip the rascals with shovels, rakes and hoes and show them a large, garden-sized piece of land where they think the treasure is most likely to be buried.

The boys, now tantalisingly close to the treasure, set to work without complaining; digging, loosening and shoveling every patch of earth until late afternoon. They pounce on the last patch of grass like a group of madmen about to strike it rich, gold fever giving them strength for this final attempt, and when nothing rings under their hoes and shovels there either, they fall to the ground exhausted.

Liza comes across the meadow towards them laughing.

“I took the shirt to the judge, then the judge and the writer Ivan Tavčar went together to meet the artist Ivan Grohar, who sent you this.” She puts a plate with three large Homan’s custard cream cakes in front of them. “And then I notified the caretaker that the artist promised to paint the granary and the caretaker confessed to me that his great-great-grandfather really did bury the treasure, but then his great-grandfather dug it up and spent it all on booze. But he is grateful and says that there is a big bag of flour waiting in the granary for each of you. And the nuns also told me that there will always be goodies for you from the garden you just tilled. All you have to do is come and ask.”

Jurček, Jakec and Janž, three city rascals, stare with their mouths full of custard at the town below them, covered with the last rays of light before the sun sets behind Lubnik. Who can say what kind of thoughts are spinning through their minds.

 

5: Burg von Škofja Loka

Jurček, Jakec und Janž, drei Buben aus der Stadt, gehen den Berg hinauf, um das Hemd des Richters zu den Nonnen zum Bügeln zu bringen.

"Ich bin verwirrt," sagt Jurček, "wenn wir also das frisch gebügelte Hemd dem Richter ins Rathaus zurückbringen ..."

"... wird der Richter in Homan Haus zum Mittagessen mit dem Maler gehen," sagt Jakec.

"Und der Maler wird dann dem Speicherverwalter versprechen, den Getreidespeicher zu malen," sagt Janž.

"Ach so, und der Speicherverwalter wird uns dann endlich sagen, wo sein alter Ururgroßvater den gestohlenen Schatz des Schlossherrs vergraben hat," sagt Jurček wieder beruhigt.

Am Burgtor treffen sie Lotte.

"Hör zu, Lotte," sagt Jurček.

"Letztes Jahr hattest du ausgezeichnete Schulnoten, nicht wahr?" fragt Jakec.

Lotte nickt.

"Der Schulmeister hat dir also gesagt, wo der Speicherverwalter den Schatz vergraben hat?" fragt Janž.

Lotte runzelt die Stirn.

"Ist das nicht nur ein Ammenmärchen?"

Jurček, Jakec und Janž fangen an zu lachen, weil Lotte so ahnungslos ist. Als sie ihr stolz erzählen, was sie in die Wege geleitet haben, um herauszufinden, wo der Schatz vergraben ist, fängt auch Lotte an zu lachen.

"Wartet hier," sagt sie, nimmt das Hemd und eilt in die Burg.

Schon bald kehrt sie mit einem Funkeln in den Augen zurück.

"Das Hemd ist bald fertig, die Schwester Josephine erzählte mir, dass ihre Vorgängerin Genoveva vor langer Zeit, angeblich nachts durch das Fenster den alten Speicherverwalter gesehen hat, der eine Kiste zur Burg hinaufgetragen und irgendwo im Burghof vergraben hat. Die genaue Stelle haben sie im Laufe der Jahre vergessen, aber sie wissen ungefähr, wo ihr euer Glück versuchen könnt, wenn ihr wollt."

"Natürlich wollen wir das!" sagen alle drei mit einer Stimme.

Lotte winkt den Nonnen zu, und die Schwestern rüsten die Buben mit Schaufeln, Harken und Hacken aus und zeigen ihnen ein großes Stück Land, auf dem der Schatz ihrer Meinung nach am ehesten vergraben sein dürfte.

Die Jungen, die dem Schatz nun verlockend nahe sind, machen sich klaglos an die Arbeit und graben, lockern und schaufeln jeden Fleck Erde bis zum späten Nachmittag.

Um reich zu werden, stürzen sie sich wie verrückte auf den letzten Flecken Gras. Der Goldrausch gibt ihnen die Kraft für einen letzten Versuch, und als auch dort nichts unter ihren Hacken und Schaufeln klingelt, fallen sie erschöpft zu Boden.

Lotte kommt lachend über die Wiese auf sie zu.

"Ich habe das Hemd zum Richter gebracht, dann sind der Richter und der Schriftsteller Tavčar gemeinsam zum Maler Grohar gegangen, der euch das hier geschickt hat," und sie stellt einen Teller mit drei großen Homans Cremeschnitten vor sie hin.

"Und dann habe ich dem Speicherverwalter Bescheid gegeben, dass der Maler versprochen hat, den Getreidespeicher zu malen, und der Verwalter hat mir gestanden, dass sein alter Ururgroßvater den Schatz wirklich vergraben hat, aber dann hat sein alter Urgroßvater ihn ausgegraben und das ganze Gold für Schnaps ausgegeben. Aber er ist ihnen dankbar und sagt, dass in dem Getreidespeicher auf jeden von euch ein großer Sack Mehl wartet. Und die Nonnen sagen, dass es aus dem Garten, den ihr gerade umgegraben habt, immer was Leckeres für euch geben wird."

Jurček, Jakec und Janž, drei Buben aus der Stadt, starren mit dem Mund voller Cremeschnitten auf die Stadt unter ihnen, die mit den letzten Lichtstrahlen bedeckt ist, bevor die Sonne hinter Lubnik untergehen wird.

Wer weiß schon, was in ihren Köpfen in diesem Moment vorgeht.

 


Zgodba / Story / Geschichte: Jasmin B. Frelih

  

Zgodba in prevodi so nastali s finančno podporo Evropske unije. Za vsebino sta odgovorna Rozamunda, s. p. in Turistično društvo Škofja Loka in jih nikakor ni mogoče šteti za mnenje Evropske unije in organov programa Adrion.

 

Škofjeloški grad

V BLIŽINI

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...